GDPR

> GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem poskytuje společnost GABON, spol. s r.o., Vohnoutova 428/2, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 46991778, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8561 (dále jen správce) informace o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR (General Data Protection Regulation) a právními předpisy České republiky.

Správce:

GABON, spol. s r.o., Vohnoutova 428/2, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 46991778, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8561

Kontaktní údaje správce:

poštovní adresa: GABON, spol. s r.o., Vohnoutova 428/2, Bohunice, 625 00 Brno e-mail: info@gabon.cz

telefon: 547246332 datová schránka: uqw7hr8

Pověřenec na ochranu osobních údajů:

Správce není povinen zřídit pověřence pro ochranu osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů:

Tato informace neřeší zpracování osobních údajů zaměstnanců správce a jejich dětí. Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické a/nebo listinné podobě. Osoby, které přicházení do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám, pokud jim svědčí zákonný důvod, především orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům.

Účel zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které zajistí dodržování zákonných a smluvních povinností správce a chrání oprávněné zájmy subjektu údajů. Správce nezpracovává osobní údaje dětí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí může znamenat překážku k uzavření smlouvy, poskytnutí služby.

 1. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků požadující návrh, výrobu, montáž nábytku, zhotovení přípravných prací (elektroinstalační práce, instalatérské práce, podlahářské práce, stavební práce a práce související s likvidací starého nábytku). Výrobu a montáž doplňků (pracovní desky, obložky, dveře)

Zpracování provádějí zaměstnanci správce.

Správce předává osobní údaje pouze zpracovatelům, se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 1. Správce eviduje osobní údaje osob vstupujících do provozních objektů, provozní objekty společnosti jsou střeženy kamerovými systémy. Délka dostupnosti nahrávek subjektu údajů na záznamu kamerových systémů v provozních objektech činí zpravidla 7 dnů.

Zpracování provádějí jednatelé společnosti.

 1. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání využívá správce pouze pro konkrétní výběr zaměstnance, osobní údaje uchazečů o zaměstnání správce skartuje ihned po skončení výběrového řízení.

Zpracování provádějí jednatelé společnosti.

Doba uložení osobních údajů:

 1. Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu trvání závazku a podobu trvání právní povinnosti správce. Dokumenty s osobními údaji jsou uloženy v archivu po dobu skartační lhůty. Délka dostupnosti nahrávek subjektu údajů na záznamu kamerových systémů v provozních objektech činí zpravidla 7 dnů.

Práva související se zpracování osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu je potřeba provést podepsaným písemným oznámením zaslaným správci. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a netýká se zpracování, které bylo učiněno na základě platného souhlasu až do mementu jeho odvolání.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a má právo získat přístup ke zpracovaným osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců
 • plánovaná doba, po kterou osobní údaje budou uloženy nebo kritéria pro stanovení této doby
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů je správce oprávněn účtovat přiměřené administrativní náklady.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo a správce osobních údajů má povinnost na vymazání osobních údajů subjektu údajů bez zbytečného odkladu, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb

Právo na výmaz se v některých případech dle GDPR neuplatní, především, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v případě že:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proto zpracování, nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

Pokud bude zpracování omezeno, mohou být údaje, s výjimkou jejich uložení zpracovány pouze se souhlasem, nebo z důvodů určení, výkonu, obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné

fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů při zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Správce po uplatnění námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo, aby správce předal osobní údaje subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky možné.

Automatizované rozhodování včetně profilování správce nepoužívá.

Způsob uplatnění práva subjektu údajů

Subjekt údajů uplatňuje svá práva kontaktováním správce na kontaktních údajích správce. Správce poskytne informace písemně v listinné podobě, v případě uplatnění práva elektronicky odpoví správce na e-mailovou adresu.

Právo podat stížnost

Na činnost správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně, mailem nebo telefonicky (viz kontaktní adresa správce) s označením, že jde o stížnost na správce nebo příjemce osobních údajů. Lhůta na vyřízení stížnosti správcem je 30 dnů.

Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost rovněž u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů. (www.uoou.cz) .

NEjnovější v Blogu

Kuchyňský dřez

Víte, jak vybrat kuchyňský dřez? Pozor si dejte i na instalaci dřezu

Více
Ložnice s dřevěnou stěnou a kříňkami

Jak si zařídit ložnici tak, aby se vám opravdu dobře spalo?

Více
Malý obývací pokoj v paneláku

Jak si zařídit obývací pokoj v paneláku? Promyslete každý detail!

Více

Jak proměnit byt v útulné bydlení? Vyzkoušejte některý z těchto tipů

Více
Návrh kuchyně

Vybíráme kuchyňskou linku krok za krokem

Více
Kuchyně do U s horními skříňkami a barem

Jak zvolit ideální výšku mezi pracovní deskou a skříňkami?

Více